بر اساس گزارش سازمان فضایی ناسا درست یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۰، به احتمال اندک شهاب ‌سنگی به زمین برخورد می کند اما در صورت این برخورد اصلا جای نگرانی نیست زیرا اندازه این شهاب سنگ به اندازه ای کوچک است که نمی تواند خطری برای ساکنان سیاره ما ایجاد کند.

این جرم آسمانی که برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ کشف شد ۲۰۱۸ VP₁ نام دارد و همچنین اندازه ای در حدود دو متر دارد.

در طی تنها ۱۳ روز ممکن است سه جرم فضایی با زمین برخورد کنند و این در حالی است که احتمال این برخورد ها کمتر از نیم درصد است همچنین این جرم فضایی در روز دوم نوامبر، یک روز پیش از انتخابات سال ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا، به جو زمین خواهد رسید.

احتمال این که این سیارک به جو زمین وارد شود حدود یک به ۲۴۰ است و حتی اگر این سیارک وارد سطح زمین شود اتمسفر سیاره ما آن را متلاشی و تبدیل به شهابی درخشان خواهد کرد همچنین پژوهشگران این شی را بی خطر تلقی می کنند.